Regulamin


 
ZENELEPHANTS.COM 
PLATFORMA DROPSHIPPINGOWA

Drogi Kliencie,

Diękujemy za odwiedzenie naszego sklepu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://zenelephnats.com (dalej jako: „Zenelehpants", „Sklep” lub „Sklep Internetowy”).

 

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

 

 

Zenelephants jest platformą dropshippingową umożliwiającą klientowi zawarcie umowy świadczenia usługi pośrednictwa w zawarciu umowy sprzedaży produktu od sprzedawcy. Usługa jest wykonywana odpłatnie przez usługodawcę Sklepu i polega ona na nabyciu od sprzedawcy w imieniu i na rzecz klienta produktu prezentowanego na stronach Zenelephants. Sama umowa sprzedaży zawierana jest przez klienta ze sprzedawcą i przez niego jest wykonywana. Sprzedawca jest podmiotem trzecim w stosunku do właściciela Sklepu.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Sklepu Internetowego, w szczególności zasad i warunków na jakich nastąpi składanie zamówień, zawarcie oraz realizacja umów zawartych poprzez Zenelephants.

Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Zenelephants, regulują w szczególności zasady korzystania z Sklepu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Warunki te znajdą zastosowanie w razie braku innych ustaleń między nami.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem i składania zleceń.

Zespół Zenelephants

 

 

 1. O NAS
 1. Właścicielem  Zenelephants jest firma Invest Park Sieradz Sp. z o. o., posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Zakładników 18 98-200 Sieradz, NIP: 8272307283, REGON: 360569379, KRS 0000539426 adres poczty elektronicznej: support@zenelephants.com.
 2. Usługodawca prowadzi Sklep Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usługi Sklepu oraz Usług Elektronicznych, w tym za prawidłowe działanie Formularza Zamówień. Obok Usługodawcy w Sklepie Internetowym występują również Sprzedawcy – są to podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, z którymi Klient za pośrednictwem Usługodawcy zawiera Umowę Sprzedaży.
 1. DEFINICJE
 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktu, dodanie go do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  3. KLIENT, USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Pośrednictwa z Usługodawcą lub korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
  4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  5. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
  6. PRODUKT – prezentowana w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma Sprzedawcy będąca lub mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  8. SKLEP INTERNETOWY, SKLEP, ZENELEPHANTS – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://zenelephants.com.
  9. SPRZEDAWCA – podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy będący stroną Umowy Sprzedaży i wskazany na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia. Sprzedawca każdorazowo zawiera i realizuje Umowę Sprzedaży w zakresie swojej działalności gospodarczej.
  10. UMOWA POŚREDNICTWA – umowa o świadczenie Usługi Sklepu zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pomocą Sklepu Internetowego. Umowa Pośrednictwa zawierana jest zgodnie z uprzednio złożonym Zamówieniem przez Klienta oraz na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie.
  11. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Usługodawcy. Umowa Sprzedaży zawierana jest zgodnie z uprzednio złożonym Zamówieniem przez Klienta oraz na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie.
  12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  13. USŁUGA SKLEPU, USŁUGA – usługa pośrednictwa w zawarciu Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem i Sprzedawcą świadczona na rzecz Klienta przez Usługodawcę. W ramach Usługi Sklepu Usługodawca zawiera w imieniu i na rzecz Klienta Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Zamówieniem Klienta.
  14. USŁUGODAWCA/POŚREDNIK – Invest Park Sieradz Sp. z o. o., posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Zakładników 18 98-200 Sieradz, NIP: 8272307283, REGON: 360569379, KRS 0000539426 adres poczty elektronicznej: support@zenelephants.com.
  15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Pośrednictwa z Usługodawcą i Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 1. O SKLEPIE ZENELEPHANTS
 1. Zenelephants jest platformą dropshippingową umożliwiającą Klientowi zawarcie Umowy Pośrednictwa w zawarciu Umowy Sprzedaży Produktu. Usługa Sklepu jest wykonywana odpłatnie przez Usługodawcę i polega ona na zawarciu Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą w imieniu i na rzecz Klienta Produktu prezentowanego na stronach Zenelephants. Sama Umowa Sprzedaży zawierana jest przez Klienta ze Sprzedawcą i przez niego jest wykonywana. Sprzedawca jest podmiotem trzecim w stosunku do Usługodawcy. Usługodawca jest odpowiedzialny za wykonanie Umowy Pośrednictwa.
 1. CŁA I PODATKI ZWIĄZANE Z IMPORTEM PRODUKTÓW
 1. W przypadku paczek, które wysyłane są z poza Unii Europejskiej przez Sprzedawcę, Klient jest importerem. To na Kliencie ciążą ewentualne obowiązki podatkowe należne tytułem dokonania importu.
 1. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY POŚREDNICTWA
 1. Usługodawca w ramach Usługi Sklepu świadczy odpłatne pośrednictwo w zawarciu Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem i Sprzedawcą. Poniżej przedstawione są kolejne etapy zmierzające do zawarcia Umowy Pośrednictwa z Usługodawcą.
 2. Zawarcie Umowy Pośrednictwa między Klientem i Usługodawcą ma przebieg według następującego schematu:
 1. Klient składa Zamówienie na Produkt mający być przedmiotem Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówienia.
 2. Po złożeniu Zamówienia (kliknięcie przez Klienta pola „Potwierdź zakup” w Formularzu Zamówienia) następuje niezwłoczne potwierdzenie jego otrzymania i jednocześnie przyjęcie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa Pośrednictwa pomiędzy Klientem i Usługodawcą.

Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia Zamówienia do realizacji następuje potwierdzenie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta.

 1. Zamówienie składane za pomocą Formularza Zamówienia powinno zawierać co najmniej: imię i nazwisko Klienta, adres do dostawy Produktu, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkty będące przedmiotem Zamówienia.
 1. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Zenelephants oraz (2) przesłanie wiadomości, o której mowa w pkt. 5.2 Regulaminu.
 1. UMOWA POŚREDNICTWA, TERMIN REALIZACJI, SPOSOBY PŁATNOŚCI
 1. Usługa Sklepu świadczona jest przez Usługodawcę. Usługa Sklepu obejmuje odpłatne pośrednictwo w zawarciu Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem i Sprzedawcą. Usługodawca jest obowiązany wykonać Usługę Sklepu bez wad.
 2. Usługa Sklepu świadczona jest przez Usługodawcę w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia przez Klienta. Początek biegu terminu realizacji Usługi Sklepu ma miejsce z chwilą dokonania przez Klienta płatności w wysokości wskazanej w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.
 3. Wyłączona jest odpowiedzialność Pośrednika w sytuacji, gdy zamawiający w formularzu zamówienia poda niepoprawny adres.
 4. Korzystanie z Usługi Sklepu jest odpłatne. Płatność uiszczana Usługodawcy przez Klienta obejmuje także płatność tytułem Umowy Sprzedaży, to jest cenę i – jeżeli występują – koszty dostawy oraz inne koszty wskazane w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia należne Sprzedawcy tytułem Umowy Sprzedaży.  Usługodawca przekazuje Sprzedawcy należną mu płatność tytułem zawartej Umowy Sprzedaży. Płatność uiszczana Usługodawcy przez Klienta nie obejmuje ceł i podatków, o których mowa w pkt. 4 Regulaminu.
 5. Do uiszczenia kosztów tytułem Usługi Sklepu obowiązany jest Klient. Obowiązek zapłaty przez Klienta kosztów Usługi Sklepu oraz ceny i innych kosztów tytułem Umowy Sprzedaży powstaje w momencie zawarcia Umowy Pośrednictwa.
 6. Koszty Usługi Sklepu uwidocznione na stronie Zenelephants podane są w zależności od wyboru Klienta w złotych polskich i zawierają podatki, z zastrzeżeniem cła i podatków, o których mowa w pkt. 4 Regulaminu. O łącznych kosztach Usługi wraz z podatkami – z zastrzeżeniem cła i podatków, o których mowa w pkt. 4 Regulaminu – a także o ewentualnych innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie Sklepu Internetowego, w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia - zawsze przed zawarciem Umowy Pośrednictwa (to jest przed wyrażeniem przez Klienta woli związania się umową).
 7. Sklep Internetowy udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej https://www.paypal.com/pl. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayPal.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.
 8. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.
 9. Klient obowiązany jest dokonać płatności niezwłocznie po zawarciu Umowy Pośrednictwa, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jej zawarcia. 
 10. W ramach Umowy Pośrednictwa mogą być zawarte Umowy Sprzedaży z następującymi sposobami, kosztami i terminami dostawy Produktu:
  1. Dostawa Produktu do Klienta dokonywana jest przesyłką pocztową.
  2. Koszt dostawy Produktu wskazywany jest Klientowi w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.
  3. Termin dostawy Produktu wskazywany jest Klientowi w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia, przy czym nie może on przekroczyć 60 Dni. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia dokonania płatności przez Klienta, a w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 1. KONTAKT Z NAMI
 1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest poczta elektroniczna (e-mail: support@zenelephants.com) raz poczta tradycyjna (ul. Zakładników 18 98-200 Sieradz), za pośrednictwem których będą Państwo wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Sklepu Internetowego.
 2. W przypadku Klientów nie będących konsumentami osoby kontaktujące się w sprawie Zamówienia oraz właściwej umowy z Państwa strony traktujemy za należycie upoważnione do działania w Państwa imieniu w zakresie danego Zamówienia lub właściwej umowy.
 1. REKLAMACJE DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta tytułem Umowy Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje związane z Umową Sprzedaży Klient może złożyć bezpośrednio u Sprzedawcy na adres Sprzedawcy lub do Pośrednika na przykład w formie pisemnej na adres: ul. Zakładników 18 98-200 Sieradz lub w formie elektronicznej na adres: support@zenelephants.com.
 3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę lub Pośrednika. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Sprzedawca lub Pośrednik ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca lub Pośrednik nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Zakładników 18 98-200 Sieradz. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca lub Pośrednik, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy lub Pośrednikowi w miejscu, w którym Produkt się znajduje
 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3)  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 9.2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. Prośbę o rozwiązanie umowy należy złożyć na adres email: support@zenelephants.com
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone bezpośrednio u Sprzedawcy na adres Sprzedawcy podany w Formularzu Zamówienia a w razie braku podania w adresu w powyższy sposób na adres Sprzedawcy podany na przesyłce pocztowej, którą został dostarczony produkt.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 6. Odstąpienie od umowy polegające na odwołaniu złożonego zamówienia jest możliwe tylko w tym samym dniu co zostało złożone zamówienie.

 

 1. 10)POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 

 1. 11)POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 1. Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów niebędących konsumentami.
 2. W przypadku opóźnienia w płatności, w tym płatności zaliczki, Usługodawca i Sprzedawca zastrzegają sobie prawo odmowy zawarcia kolejnych umów oraz wstrzymania realizacji już zawartych umów do czasu uiszczenia należnych płatności, co nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy i Usługodawcy.
 3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych związanych z Usługą Sklepu lub Umową Sprzedaży, Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności lub części płatności. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron. 
 4. Jakakolwiek zwłoka lub nie wywiązywanie się z warunków realizacji Usługi Sklepu przez Usługodawcę lub Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę nie będą stanowiły podstawy dla Klienta do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które Usługodawca lub Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczynili.
 5. Usługodawca i Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, do wysokości zapłaconej ceny z tytułu Usługi Sklepu. Usługodawca i Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 1. 12)USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 1. W Zenelephants dostępne są następujące usługi elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter. Usługi Elektroniczne są nieodpłatne
 2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Utwórz”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
  1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: support@zenelephants.com lub też pisemnie na adres: ul. Zakładników 18 98-200 Sieradz.
 3. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP
  1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 4. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
  1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: support@zenelephants.com lub też pisemnie na adres: ul. Zakładników 18 98-200 Sieradz.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej;; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 6. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 7. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Zenelephnats (z wyłączeniem procedury reklamacji Umowy Sprzedaży, która została wskazana w pkt. 8 Regulaminu) można składać na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: support@zenelephants.com lub pisemnie na adres: ul. Zakładników 18 98-200 Sieradz.
 8. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług Elektronicznych za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
 1. 13)POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane poprzez Zenelephants zawierane są w języku polskim lub języku angielskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
  1. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto Klienta) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

14)INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU TOWARÓW:

 • Na zwrot masz 14 dni od daty odebrania paczki.

 • Zwroty przyjmujemy w naszym biurze.

Przed odesłaniem paczki prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: support@zenelephants.com.

 

15)WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

 

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

    Adresat: 

_____________________________________________________________

[w tym miejscu należy wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy 
oraz, o ile jest dostępny adres e-mail]

    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

    Adres konsumenta(-ów)

    Numer identyfikacyjny listu, którym konsument(-ci) odsyłają produkt

    Podpis konsumenta(-ów) 

    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

15) Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego są przetwarzane przez ZENELEPHANTS. siedzibą w Sieradzu przy ul. Zakładników 18 98-200 Sieradz, NIP: 8272307283, REGON: 360569379, adres poczty elektronicznej: support@zenelephants.com.

Dane osobowe, które nam powierzasz, w szczególności imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w różnych celach:

 1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Ciebie zamówień;
 2. w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego empik.com;
 3. w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
 4. jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie Ci przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Ci informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z nami (za naszą wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w Sklepie Internetowym ZENELEPHANTS.

 

 

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy dostępny w Sklepie lub korzystając z danych podanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Zenelephants